JSC:n säännöt

Jukurit SarvisClub r.y.

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jukurit SarvisClub r.y. ja sen kotipaikka on Mikkeli.

Yhdistyksen toiminta-alue on Mikkeli.

2. Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kannattaa Jukureiden edustusjoukkueen toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu erilaisiin harjoitus- ja kilpailutilaisuuksiin, sekä erilaiseen valistus-, ohjaus- ja kasvatustoimintaan, tiedotus- ja suhdetoimintaan.  Se voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja levittää urheiluaiheisia julkaisuja ja harjoittaa muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä sekä tasapainoisia kansalaisia.  Yhdistys voi välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen tarvittavia välineitä ja muita tarvikkeita.  Yhdistys voi kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa asianmukaisen luvan saatuaan kioski-, kahvio- ja ravintolatoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.  Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään, yhdistyksessä tai sen ulkopuolella, huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Fanimatkoja koskevat säännöt löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta www.sarvisclub.com

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta aina seuraavaan vuosikokoukseen asti.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai erikseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta JSC:n nettisivuilla tai tekstiviesteillä jäsenille ilmoittamalla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
10. Valitaan yksi tai kaksi tilitarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.